Usvojen Pravilnik o Registru subjekata nacionalnog inovacionog sistema

Upravni odbor Fonda za inovacionu delatnost doneo je Pravilnik o Registru subjekata nacionalnog inovacionog sistema kojim se utvrđuju uslovi za upis i brisanje iz Registra.

Cilj Pravilnika je da obezbedi uvid u stanje inovacionog sistema, kao i da predstavlja osnov za podršku subjektima.

Pravilnik tako bliže definiše opšte uslove za upis startapa u Registar, i to ukoliko:

  1. je registrovan kao privredno društvo koje nije nastalo statusnom promenom izdvajanja ili spajanja, ili je registrovan kao preduzetnik u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
  2. ima sedište na teritoriji Republike Srbije;
  3. nije prošlo više od 10 godina od osnivanja i više od pet godina od dana ostvarivanja prvih poslovnih prihoda;
  4. protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Dodatno, posebni uslovi za upis startapa u Registar odnose se na to:

  1. da su troškovi istraživanja i razvoja činili najmanje 10% ukupnih rashoda u svakoj prethodnoj godini u odnosu na godinu u kojoj je podnet zahtev, odnosno, u slučaju da se radi o startapu koji je osnovan u godini u kojoj je podnet zahtev i nema finansijsku istoriju, u periodu od osnivanja do podnošenja zahteva, ili;
  2. da u slučaju da podnosilac zahteva nema finansijsku istoriju, Komisija, koju formira Fond, odlučuje o zahtevu na osnovu procene prema definisanim kriterijumima da li podnosilac zahteva razvija inovativni proizvod, uslugu ili tehnologiju i da li ima potencijal brzog i velikog rasta.

Sa druge strane, u Registar kao jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka, može biti upisan poslovni anđeo ako:

  1. poseduje odgovarajuće stručno znanje na osnovu kog može da razume rizik ulaganja i da je ulaganje u startap u skladu sa njegovim investicionim ciljevima,
  2. je u jedan ili više startapa sa sedištem u Republici Srbiji, u poslednje tri godine, uložio novčana sredstva u iznosu od najmanje 5.000 evra, ili ekvivalentnu vrednost u drugoj valuti.

Ispunjenost ovih uslova potvrđuje se Izjavom o ispunjenosti uslova za upis poslovnog anđela u Registar, kao i odgovarajućom ispravom na osnovu koje se može utvrditi predmet ulaganja, kao i da su uložena sredstva primljena.

Ceo tekst Pravilnika možete pročitati na: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/pravilnik/2022/143/1/reg

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech