STARTECH LAB

Laboratorija inovativnih javnih politika (Policy Lab) je osmišljena kao centar izvrsnosti sa zadatkom da pruži analitičku osnovu za planiranje i sprovođenje reformi i stvaranje uslova za ubrzani razvoj privrede i očuvanje kreativnog potencijala u zemlji. Kroz rad Laboratorije podstiče se dijalog i koordinacija inicijativa javnog i privatnog sektora radi unapređenja inovacionog ekosistema

Ključne aktivnosti Laboratorije obuvataju sveobuhvatnu analizu praznina u regulatornom okviru Srbije koji reguliše ovu oblast, identiifkovanje i uklanjanje prepreka za poslovanje i inovativne delatnosti, istraživanje i prenos najboljih uporednih praksi, kao i iniciranje i praćenje reformi politika u oblasti razvoja i inovacija.

 SPROVOĐENJE ANALIZA I SASTAVLJANJE PREPORUKA ZA JAVNE POLITIKE  

Na osnovu opšte analize stanja u vezi sa javnim politikama i propisima u domenu inovacija i digitalne transformacije u Srbiji, u okviru Laboratorije definiše se dalji tok istraživanja i specifičnih analiza. Deo rada Laboratorije posvećen je pregledu najboljih uporednih primera kada je reč o donošenju (i ukidanju) propisa i podsticaja u ovoj oblasti.

 JAVNO PREDSTAVLJANJE ANALIZA I PREPORUKA 

Nalazi istraživanja predstavljaju se javnosti kroz konferencije, okrugle stolove, radionice koji targetiraju pre svega stručnu javnost, uz dodatne inovativne forme interakcije usmerene na širu javnost i omladinu, poput koncepta „Na kafi sa inovacijama” kao neformalnog razgovara i razmene o predloženim preporukama, ili letnjih škola za studente i mlađe inovatore 

 ZAGOVARANJE PREDLOŽENIH REFORMI 

Aktivnosti Laboratorije inovativnih javnih politika se ne završavaju sa izradom predloga za reforme, već se istraživači aktivno bave zagovaranjem rešenja kroz javne prezentacije i sastanke sa donosiocima odluka.

 PODRŠKA SPROVOĐENJU REFORMI 

Laboratorija inovativnih javnih politika nakon zagovaranja preporuka pruža i stručnu podršku u sprovođenju reformi kroz radne grupe za izmenu propisa, konsultacije sa zainteresovanim stranama i održavanje javnih rasprava, kao i podršku u razvoju softvera i drugih alata, saradnju sa kontakt centrima, izradu vodiča, organizaciju obuka, i konačno, sprovođenje ex post analiza nakon primene propisa kako bi se utvrdile mogućnosti za unapređenje i sagledali efekti reforme.

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech