PITANJA I ODGOVORI

1. Da li mogu da apliciram ako sam aplicirao kod npr. Naučno-tehnološkog parka / banke?
 
Možete istovremeno aplicirati i kod Naučno-tehnološkog parka, Fonda za razvoj i drugih organizacija, donatora ili kreditora s tim što ne smete da koristite olakšice i/ili da finansirate iste aktivnosti od drugih ustanova ili donatora i od projekta StarTeh.

2. Da li mogu da apliciram ako sam za isti proizvod/uslugu već dobio sredstva od Fonda za inovacionu delatnost?

Možete aplicirati sa predlogom projekta čije se projektne aktivnosti razlikuju od aktivnosti za koje ste dobili podršku od Fonda, uz bitnu napomenu da se projektni indikatori i krajnji rezultati projekata moraju razlikovati. 

3. Da li mogu sredstvima granta da isplaćujem zaradu članovima tima?

Troškovi ljudskih resursa su dozvoljeni do maksimum 30% ukupnih troškova projekta, uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu.

4. Moram li da budem registrovan/a da bih aplicirao/la?

Niste u obavezi da budete registrovani kako bi aplicirali za dobijanje granta. Pravo učešća imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici, kao i timovi. Timovi mogu aplicirati isključivo za Lot 1.

5. Da li mogu da apliciraju i preduzetnici paušalci?

Uslove za apliciranje ispunjavaju sva privredna društva (koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja preduzeća) kao i preduzetnici nezavisno od načina oporezivanja.

6. Na koji način mogu da se prijavim za stručnu podršku?

Prijavljivanje za stručnu podršku vrši se popunjavanjem formulara na linku www.startech.org.rs/prijava-podrska-2022. Rok za prijavljivanje za stručnu podršku je 18. maj 2022.  

7. Da li sopstveno učešće mora biti gotovinski ili je moguće da se ono prikaže na drugi način?

Učešće aplikanata mora biti isključivo gotovinski. Učešće aplikanta za Lot 1 iznosi 10% od iznosa odobrenog granta, za Lot 2 20% od iznosa odobrenog granta i za Lot 3 30% od iznosa odobrenog granta.  

8. Da li je poziv otvoren isključivo za firme koje posuju u sektoru informacionih tehnologija i u okviru te delatnosti razvijaju inovaciju? 

Pravo učešća imaju svi aplikanti čiji se predlozi projekta realizuju u okviru svih zakonom dozvoljenih delatnosti, izuzev onih koji posluju ili će poslovati u okviru kategorija koje su navedene u tački 6. Vodiča za aplikante.

9. Da li je grant koji dodeljuje program StarTech oslobođen od PDV-a i da li prilikom izrade budžeta projekta trebamo da prikažemo cene sa ili bez PDV-a?

Grant koji dodeljuje program StarTech nije oslobođen od PDV-a. Prilikom izrade budžeta projekta potrebno je da iskažete vrednost sa PDV-om.

10. Da li inovacija, koja je predmet predloga projekta, mora biti zaštićena kod nadležnog organa? Ako da, da li troškovi zaštite intelektualne svojine mogu biti pokriveni  sredstvima granta?

Sva nova intelektualna svojina i „know-how“ koji mogu biti stvoreni tokom sprovođenja projekta, moraju pripadati podnosiocu prijave i kao takva mora biti zaštićena kod nadležnog organa. Troškovi zaštite intelektualne svojine mogu biti pokriveni  sredstvima granta.

11. Moj predlog projekta ima elemente i inovacije i digitalne transformacije. Da li sa ovakvom projektnom idejom mogu da apliciram?

Aplikanti sa projektnim idejama koje imaju elemente inovacije i digitalne transformacije mogu aplicirati u okviru Lot-a 2 i Lot-a 3. Ukoliko aplikant konkuriše u okviru Lot-a 1, njegova projektna ideja treba da se odnosi isključivo na inovaciju.

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech