Novi Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije

Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije objavljen je danas. Kada je reč o poglavlju 20: Preduzetništvo i industrijska politika, preporuke iz 2021. godine ponovljene su u novom Izveštaju, i to:

  1. Ulaganje dodatnih napora za povećanje predvidljivosti poslovnog okruženja, sa naglaskom na direktnije uključivanje poslovnog sektora u proces regulacije
  2. Usvojiti novu Strategiju politike razvoja MSP i preduzetništva
  3. Preraspodeliti budžetska sredstva za podsticaj stranih direktnih investicija za finansijsku i tehničku podršku MSP.

Srbija takođe treba da nastavi da povećava predvidljivost u poslovnom i administrativnom okruženju, posebno za MSP. U izveštaju se navodi da bi trebalo razviti merenje učinka za aktivnosti kreiranja politike i staviti veći naglasak na sprovođenja načela „mislimo prvo na male“. Tako je procenu efekata propisa sa MSP je potrebno sistematski sprovoditi prilikom formulisanja zakona i sprovođenju istih.

Prema Izveštaju, Budžet za mere MSP raste, ali ostaje skroman u poređenju sa iznosima državne pomoći i usluga po meri koje se nude velikim investitorima. Nedostatak specijalizovane podrške i savetodavnih usluga za preduzeća ograničava mogućnosti domaćih kompanija da se modernizuju i kvalifikovaju kao dobavljači multinacionalnih preduzeća. Povoljne kredite i garancije za MSP obezbeđuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj kroz zajedničke programe sa komercijalnim bankama. Ovi programi obezbeđuju finansijsku podršku za nabavku opreme, finansijsku podršku startapima i finansijsku podršku razvojnim projektima. Bez obzira na to, pristup finansiranju startap preduzeća predstavlja prepreku njihovom rastu.

Za poglavlje 25: Nauka i istraživanje takođe su se prošlogodišnje preporuke još jedanput našle u novom Izveštaju. U pitanju su:

  1. Povećati nacionalno finasiranje istraživanja i inovacija
  2. Trasponovanje Uredbe o Evropskom konzorcijumu istraživačke infrastrukture (ERIC) u domaće pravo
  3. Baviti se aktivnostima Evropskih istraživačkih prostora.

U Izveštaju se ističe da je nacionalni nivo ulaganja u istraživanje u odnosu na prošlu godinu povećan za 0.02% BDP-a, ali da je i dalje nizak i iznosi 0,91% BDP-a te da samo jedna trećina ovog iznosa dolazi iz privatnog sektora.

Dodatno, izdaci privatnog sektora za istraživanje i razvoj su niski. Tako je potrebno više napora, posebno sa aspekta javnog sektora, kako bi se podržala saradnja između privrede i akademske zajednice.

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech