Ksios

  Ksios

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Dijagnostika kancera prostate dubinskim učenjem snimaka mpMRI
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Beograd-Stari Grad
  Pregled finalista

  Projektna ideja

  Karcinom prostate (Prostate cancer, PCa) je drugi po učestalosti karcinom među muškarcima širom sveta, a u Srbiji se godišnje dijagnostikuje više od 3.100 novoobolelih. Pravovremena i tačna dijagnoza je od najveće važnosti da bi se izbeglo prekomerno lečenje pacijenata sa indolentnim, klinički beznačajnim Pca.

   

  Imidžing magnetna rezonanca (MRI) se sve više koristi za otkrivanje karcinoma prostate i trenutno se smatra najosetljivijim neinvazivnim radiološkim modalitetom koji omogućava vizualizaciju, detekciju i lokalizaciju karcinoma prostate. Međutim, često suptilne vizuelne razlike između benignog i kancerogenog tkiva na MRI čine interpretaciju nalaza izazovnom. Na adekvatno tumačenje medicinskih snimaka kojim se bavi radiolog mogu uticati brojni faktori poput složenosti snimaka, velikih varijacija u izgledu snimka, različitih interpretacija, zamora i ljudskih greškama. Ovoj grani medicine (radiologije) potrebna su unapređenja uz efektivnije, objektivnije i inteligentno podržane dijagnostičke alate – digitalnu radiologiju. Savremene smernice sugerišu primenu multiparametarskog imidžinga magnetnom rezonancom (mpMRI) pre biopsije.

   

  Za razliku od čisto kvalitativne interpretacije, veštačka inteligencija koristi kvantitativnu prirodu mpMRI podataka i trebalo bi da automatizuje i podrži (delove) radiološkog radnog procesa, da poboljša dijagnostičku tačnost, smanji troškove i ublaži opterećenje medicinskog osoblja. Inovativno rešenje koje se predlaže u ovom projektu se odnosi na uvođenje digitalne transformacije klasične radiologije na radiologiju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji (digitalna radiologija), odnosno dubinskom učenju snimaka mpMRI. Dubinsko učenje mpMRI omogućava da se automatski prepoznaju i segmentiraju sve sumnjive lezije (lokalizaciji csPCa) na prostati kao i njena anatomija (regije), odmah posle učitavanja snimaka u aplikaciju. Fokus primene veštačke inteligencije u toku analize mpMRI prostate će omogućiti segmentaciju lezija prostate, određivanje precizne zapremine prostate, određivanje gustine PSA i PI-RADS izveštavanje. Ovo će usmeriti planiranje lečenja i buduće intervencije, dijagnoza i lokalizacija mogu dati informacije o stratifikaciji rizika i strategijama biopsije.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech