Usvojen Zakon o inovacionoj delatnosti i Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja startapa

Zakon o inovacionoj delatnosti kojim se nastoji da se normativno isprate promene u inovacionom ekosistemu usvojen je u decembru 2021. Najpre, Zakon preciznije definiše subjekte nacionalnog inovacionog sistema, a značajna novina koju uvodi odnosi se na prepoznavanje i definisanje poslovnog anđela kao investitora u inovacionu delatnost koji u startap ulaže finansijska sredstva. Takođe, Zakon po prvi put definiše i start up i spin off kao vrstu inovacionih subjekata.

Zakonom je predviđeno da umesto Ministarstva prosvete, Fond za inovacionu delatnost vodi Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema. Upis u Registar čije se najveće unapređenje odnosi na elektronsku formu nije obavezan, (osim za druge inovacione subjekte i druge subjekte inovacione infrastrukture), a konačno su centri za transfer tehnologija osnovani pri univerzitetima dobiju mogućnost da formalizuju svoj status. Dodatno, Zakonom je definisano da se na prava intelektualne svojine koja su nastala kao rezultat istraživanja u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji finansiranoj sredstvima iz budžeta Republike Srbije primenjuje zakon koji uređuje sistem nauke i istraživanja. Konačno, Ministar obrazuje Mrežu naučno-tehnoloških parkova kao savetodavno telo koje ima za cilj da prati i koordiniše rad naučno-tehnoloških parkova i vrši procenu potreba za osnivanjem novih naučno-tehnoloških parkova, poštujući načelo regionalnog razvoja.

U procesu izrade održana je i javna rasprava, a NALED je dostavio set komentare na Nacrt Zakona. Između ostalog, komentari su se odnosili na dodelu statusa javne kreditne institucije Fondu za inovacionu delatnost, uvođenje podsticajnih mera za upis u Registar, pripremu i objavljivanje podzakonskih propisa čije donošenje je predviđeno Nacrtom, izmenu i dopunu novih termina.

Kao što je navedeno u obrazloženju o javnoj raspravi, usvojeno je nekoliko predloga NALED-a. Jedan koji se odnosio na preciziranje Drugog inovativnog subjekta, tako da „Drugi inovativni subjekti mogu biti pravna i fizička lica koja se bave inovacionom delatnošću i koji su upisani u registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema“. Na predlog NALED-a, brisan je i deo u članu 21. koji se odnosi na to da Centri za transfer tehnologije moraju biti isključivo osnovani u sastavu univerziteta čime se otvara prostor da to mogu biti sve organizacione jedinice u okviru univerziteta, kao i privredna društva. Takođe, dodate su odredbe kojim se usklađuje tekst ovog Zakona sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od značaja i zaštiti podataka o ličnosti. Na kraju, usvojeno je i više sugestija koje su se odnosile na tehničko sređivanje teksta Zakona.

Međutim, ostao je čitav set predloga koji nažalost nisu našli mesto u tekstu usvojenog Zakona. Među njima je NALED-ov komentar da bi trebalo ujednačiti definiciju novoosnovanog privrednog društva u Nacrtu sa drugim aktima koji ga definišu. Ni inicijativa da sе u definiciji startapa precizira na koji način se dokazuje potencijal brzog i velikog rasta nije usvojena, kao i na koji način privredno društvo prestaje da bude startap. Takođe, komentar da bi trebalo precizirati definiciju poslovnih anđela tako da se odnose na fizička ili grupu fizičkih lica nije prihvađena. Pored toga, nije usvojen ni NALED-ov komentar da se bliže uredi ko je osnivač, a ko su članovi Mreže naučno-tehnoloških parkova.

Ostala su i otvorena pitanja u kojoj meri će Registar biti interoperabilan i povezan sa drugim organima i organizacijama koji odobravaju podsticaje i budžetska sredstva, kako bi podaci između organa bili pribavljani i razmenjivani po službenoj dužnosti. Takođe, ostaje nedovoljno precizirano na koji način se subjekti brišu iz Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Još jedan važan akt usvojen je u decembru 2021. godine. Reč je o Akcionom planu za period do 31. decembra 2022. godine za realizaciju Strategije razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine. NALED pozdravlja donošenje Akcionog plana, budući da isti prepoznaje potrebe inovacionog ekosistema i njegovog daljeg razvoja, te da bliže definiše aktivnosti koje su predviđene Strategijom.

inovacija1.jpg